Trzyszcz

Klucz odpowiedzi

3 posts in this topic

Klucz odpowiedzi tworzony przez lekarza, studenta kier. lekarskiego. Na bieżąco aktualizowany.

Random

Giardia Lamblia

 

Dyskusja na temat konkretnych zadań w osobnych wątkach! (także uwagi do klucza- zacytować fragment, dopisać swoja uwagę i wrzucić do odpowiedniego wątku: 

http://forum.biomist.pl/formu%C5%82a-do-2014-stara-matura-f149.html/

 

Arkusz

http://s340887347.domenastandartowa.pl/cke/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_do_2014/MBI-R1_1P-152.pdf

 

Uwagi do klucza:

http://forum.biomist.pl/uwagi-do-klucza-t1645.html/

 

 

Przykładowe odpowiedzi:

 

Zadanie 1

a) Wiązanie peptydowe (amidowe). Aminokwasy

b) kolagen

 

Zadanie 2

P, F, F

 

Zadanie 3

Enzymy występują we wszystkich żywych komórkach.

Aktywność enzymów zależy od pH środowiska.

Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji.

 

Zadanie 4

a) I, ponieważ aktywność ATP-azy Na+/K+ polega na transporcie sodu odkomórkowo (na zewnatrz komórki) i potasu dokomórkowo (do wewnątrza komórki)

b) pompa sodowo potasowa (ATP-aza Na+/K+)

 

Zadanie 5

5, 3, 6

(słowo klucz - bezpośrednio, dlatego nie mitochondria, dlatego nie jąderko, ba, gdyby nie to słowo to i 4 można by podciągnąć)

 

Zadanie 6

a) TTT

b) Cały zestaw taki sam jak powyżej, jedyna różnica to sucha wata (nie zwilżamy jej wodą).

 

Zadanie 7

Tlen cząsteczkowy wydzielany podczas fotosyntezy pochodzi z atomu tlenu cząsteczki wody.

 

Zadanie 8

a) BEDAC

b) Woda wraz z substancjami w niej rozpuszczonymi, zanieczyszczeniami i organizmami, które pochłaniają światło.

 

Zadanie 9

a) Amyloplasty magazynują substancje zapasowe - skrobię. Funkcją bulw ziemniaka jest magazynowanie substancji zapasowych (mogą też dzięki temu wytworzyć nawet kilka osobnych roślin z jednej bulwy), dlatego do pełnienia tej funkcji konieczna jest duża ilość amyloplastów w komórkach.

b) Zestaw badawczy: przekrojona bulwa ziemniaka, skrobia ziemniaczana, szalka Petriego, płyn Lugola

Próba kontrolna - skrobia; próba badawcza - ziemniak

W doświadczeniu wykorzystamy barwienie się skrobi na ciemnoniebieski kolor pod wpływem płynu Lugola.

Wkraplamy kilka kropel płynu Lugola na przeciętą powierzchnię bulwy ziemniaka. Analogicznie postępujemy ze skrobią umieszczoną na szalce.

Obserwujemy barwienie się zarówno skrobi, jak mi ziemniaka na ciemnoniebiesko, co świadczy o obecności skrobi (a więc i amyloplastów) w bulwie ziemniaka.

 

Zadanie 10

Objętość protoplastu - Hipertoniczne środowisko (5% r-r sacharozy) względem komórki powoduje, ze na drodze osmozy woda odpływa z komórki a protoplast się obkurcza (następuje zmniejszenie jego objętości).

Kształt komórki - Ze względu na obecność sztywnej ściany komórkowej kształt komórki nie ulega zmianie.

 

Zadanie 11

a) 424 * 10-14 mol - większa, otwarty

20 * 10-14 mol - mniejsza, zamknięty

b) zmniejszenie stopnia rozwarcia szparek ogranicza parowanie wody z rośliny, co w wypadku zmniejszonej dostępności wody w podłożu zabezpiecza (na jakiś czas) roślinę przed uschnięciem. Wpływa więc na utrzymanie zrównoważonej gospodarki wodnej (zmniejszony dostęp do wody stwarza konieczność ograniczenia jej strat).

 

Zadanie 12

A - zredukowany okwiat - wiatr bez przeszkód może zabrać pyłek z pręcika i przenieść na słupek innej rośliny. W Wypadku rośliny B okwiat stanowi fizyczną barierę dla wiatru.

 

Zadanie 13 

Wpływ pH na  

 

Zadanie 14

W pęcherzykach płucnych otoczonych siecią naczyń włosowatych ciśnienie parcjalne tlenu przybiera wysokie wartości, dzięki temu hemoglobina tamtędy przepływająca może być wysycona w blisko 100%.

 

Zadanie 15

a) 1 - w zestawie 2. użyto ugotowanej trzustki, a proces gotowania unieczynnił (zdenaturował) enzymy, których potencjalna aktywność chcemy badać. Aktywne enzymy zostały użyte w zestawie 1.

b) Zabarwienie roztworu będzie ulegać zmianie z ciemnoniebieskiego, przez fioletowy, aż do czerwono-brunatnego - co odpowiada stopniowej hydrolizie skrobi przez enzymy trzustkowe na coraz krótsze łańcuchy.
c) enzymy trzustkowe maja optimum działania w lekko zasadowym pH, lekko zasadowe jest także środowisko, w jakim działają one in vivo (w dwunastnicy).

 

Zadanie 16

a) A - glukagon/kortyzol B - oksytocyna/wazopresyna

b) glukagon, kortyzol

 

Zadanie 17 

0 Rh+

 

Zadanie 18

a) T, N, T

b) We wtórnej odpowiedzi immunologicznej, w przeciwieństwie do pierwotnej, już na początku obecne są komórki pamięci zdolne do wytwarzania przeciwciał przeciwko konkretnemu antygenowi. W związku z tym czas potrzebny na reakcję organizmu (po ekspozycji na tenże antygen) pod postacią uwalniania przeciwciał jest znacznie skrócony.

c) swoista, nabyta, czynna

 

Zadanie 19

Prawdopodobnie jest tu zaistnienie spontanicznej mutacji, która nie była letalna dla bakterii, ale zmienił punkt uchwytu antybiotyku w taki sposób, ze przestał on działać na daną kolonię.

 

Zadanie 20

a) Zwiększone stężenie CO2 w powietrzu powoduje, że zawartość azotu w liściach babki lencetowatej - na której żerują larwy Junonia coenia - jest mniejsza. W związku z tym larwy te, po spożyciu takiej samej masy pokarmu co larwy występujące w warunkach normalnego stężenia CO2, dostarczą sobie mniej związków zawierających azot. Mniej spożycie związków zawierających azot oznacza dostarczenie sobie mniejszej ilości aminokwasów, a to oznacza mniejszą syntezę białek i mniejszą masę ciała.

b) Stadium larwalne umożliwia owadowi pobranie i zgromadzenie takiej liczby związków (białka, tłuszcze, m. in. w celach zapasowych), która jest konieczna do przekształcenia się w imago - osobnika dojrzałego płciowo.

 

Zadanie 21

a) II - Ze względu na obecność komórek nerwowych i zmysłowych (tych zmysłowych, które kontaktują się ze środowiskiem zewnętrznym), które pochodzą z ektodermy.

b) trawienie zewnątrzkomórkowe w jamie gastralnej

trawienie wewnątrzkomórkowe w wodniczkach pokarmowych

c) Ze względu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na tlen (niskie tempo metabolizmu) pobieranie tlenu drogą dyfuzji przez powierzchnię ciała zaspokaja zapotrzebowanie parzydełkowców na ten gaz. Układ oddechowy byłby zbędny.

lub

Maja bardzo dużą powierzchnie kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (wodą), mogą więc prowadzić wymianę gazową bezpośrednio powierzchnią całego ciała [randomlogin]

 

Zadanie 22

DNA - A, D RNA - C

 

Zadanie 23

a) 990    {990 było próbą wyczucia CKE, ja już poziomu szczegółowości szkolnego nie pamiętam, założyłem, ze jeśli jest takie zadanie, to znaczy ze w 'transkrypcje' wrzucili 'cala droga od DNA do finalnego mRNA, bez detali' - jest faktem, ze ściśle rzecz ujmując introny wywalane są później, wiec należałoby by zsumować wszystkie liczby, a nie tylko wybrane}

b) obecność fragmentów kodujących i niekodujących (eksonów i intronów)

 

Zadanie 24 

F, P, F

 

Zadanie 25
1431044315-U1580.png
75%
 

 

Zadanie 26

a) Gameta 1: obecność dodatkowej kopii chromosomu, w stosunku do prawidłowej gamety

    Gameta 2: obecność dodatkowej kopii wszystkich chromosomów w stosunku do prawidłowej gamety (zwielokrotnienie garnituru chromosomów)

b) Nieprawidłowe rozejście się chromosomów podczas mejozy do komórek potomnych/gamet.

 

Zadanie 27

a)

A - niskie (karłowate), a - wysokie
B - czerwone, b - białe

AaBB x Aabb

b)
I - całkowita
II - niecałkowita

 

Zadanie 28 

a i d, bo rozkład wśród potomstwa odbiega od przewidywanego teoretycznie w krzyżówce testowej przy zastosowaniu praw dziedziczenia mendla, czyli 1:1:1:1, a w a i b jest do niego zbliżony.

 

Zadanie 29 

a) C

b) B // 4

 

Zadanie 30

a) Dobór stabilizujący EDIT: zgodnie z oryginalnym tekstem źródłowym chodziło o dobór kierunkowy, jednakże biorąc pod uwagę treść samej preambuły logiczniejszym wyborem jest dobór stabilizujący

 

Giardia: Jak dla mnie -> skoro kiedyś dużo zwierząt widziało UV, to były w worze "widzimy". Z wora tego ubyło praktycznie wszystko, co tam było. Zostały renifery. One de facto nie dążyły w żadnym kierunku, po prostu były. Dobór stabilizujący - te konkretne warunki spowodowały, że renifery potrzebowały zachować tę cechę pierwotnych ssaków. To nie tak, że część niewidząca przemieściła się w kierunku "widzące"

 

b) Dzięki zdolności widzenia porostów w ciemności renifery w czasie nocy polarnej są w stanie znajdować pożywienie. Zdolność widzenia moczu wilków w nocy umożliwia reniferom zdobycie informacji o możliwym zagrożeniu -> obecnym w pobliżu drapieżniku (wilku).

 

Porosty pochłaniając promieniowanie UV mienią się jako czarne na tle granatowego śniegu (podczas nocy polarnej). Dzięki temu renifery są w stanie znajdować pożywienie (dostrzegać z dużych odległości) w warunkach ograniczonej dostępności światła.

 

 

 

Zadanie 31

1431044445-U1580.png

 

Zadanie 32

Wzrost liczby owiec Soay powoduje, że maleje odsetek młodych samic wydających na świat potomstwo. Może to wynikać z faktu konkurencji o pokarm. Owce w pierwszej kolejności będą próbować znaleźć pokarm, a dopiero po zaspokojeniu głodu będą się rozmnażać. Duża konkurencja o pokarm zmniejsza więc odsetek młodych samic wydających na świat potomstwo.

 

Zadanie 33

a) Bakterie te pełnią rolę producentów.

b) Pierwotna - zajęły one środowisko niezajmowane uprzednio przez inne organizmy.
c) Destruenci - zjadają martwą materię organiczną pochodzącą ze szczątków zwierząt.

 

Zadanie 34

a) Wspomaganie biologiczne ze względu na fakt, że rośliny bobowate są w stanie produkować związki azotowe wykorzystując do tego azot atmosferyczny. Koniec końców związki te trafiają do środowiska i mogą być wykorzystane przez inne organizmy.

b) T, N, T

0

Share this post


Link to post

Przykładowe odpowiedzi:

 

1.

a) Wiązanie peptydowe (amidowe). Aminokwasy

b) kolagen

 

2. P, F, F

 

3.  Enzymy występują we wszystkich żywych komórkach.

Aktywność enzymów zależy od pH środowiska.

Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji.

 

4.

a) I, ponieważ aktywność ATP-azy Na+/K+ polega na transporcie sodu odkomórkowo (na zewnatrz komórki) i potasu dokomórkowo (do wewnątrza komórki)

b) pompa sodowo potasowa (ATP-aza Na+/K+)

 

5. 5, 3, 6

(słowo klucz - bezpośrednio, dlatego nie mitochondria, dlatego nie jąderko, ba, gdyby nie to słowo to i 4 można by podciągnąć)

 

6.

a) TTT

b) Cały zestaw taki sam jak powyżej, jedyna różnica to sucha wata (nie zwilżamy jej wodą).

 

7. Tlen cząsteczkowy wydzielany podczas fotosyntezy pochodzi z atomu tlenu cząsteczki wody.

 

8.

a) BEDAC

b) Woda wraz z substancjami w niej rozpuszczonymi, zanieczyszczeniami i organizmami, które pochłaniają światło.

 

9.

a) Amyloplasty magazynują substancje zapasowe - skrobię. Funkcją bulw ziemniaka jest magazynowanie substancji zapasowych (mogą też dzięki temu wytworzyć nawet kilka osobnych roślin z jednej bulwy), dlatego do pełnienia tej funkcji konieczna jest duża ilość amyloplastów w komórkach.

b) Zestaw badawczy: przekrojona bulwa ziemniaka, skrobia ziemniaczana, szalka Petriego, płyn Lugola

Próba kontrolna - skrobia; próba badawcza - ziemniak

W doświadczeniu wykorzystamy barwienie się skrobi na ciemnoniebieski kolor pod wpływem płynu Lugola.

Wkraplamy kilka kropel płynu Lugola na przeciętą powierzchnię bulwy ziemniaka. Analogicznie postępujemy ze skrobią umieszczoną na szalce.

Obserwujemy barwienie się zarówno skrobi, jak mi ziemniaka na ciemnoniebiesko, co świadczy o obecności skrobi (a więc i amyloplastów) w bulwie ziemniaka.

 

10. Objętość protoplastu - Hipertoniczne środowisko (5% r-r sacharozy) względem komórki powoduje, ze na drodze osmozy woda wypływa z komórki powodując obkurczenie się (zmniejszenie objętości) protoplastu.

Kształt komórki - Ze względu na obecność sztywnej ściany komórkowej kształt komórki nie ulega zmianie.

 

11.

a) 424 * 10-14 mol - większa, otwarty

20 * 10-14 mol - mniejsza, zamknięty

b) zmniejszenie stopnia rozwarcia szparek ogranicza parowanie wody rośliny, co w wypadku zmniejszonej dostępności wody w podłożu zabezpiecza (na jakiś czas) roślinę przed uschnięciem - wpływajac na utrzymanie zrównoważonej gospodarki wodnej (mniejsze pobieranie wody, a więc istnieje konieczność mniejszych straty wody).

 

12. A - zredukowany okwiat - wiatr bez przeszkód może zabrać pyłek z pręcika i przenieść na słupek innej rośliny. W Wypadku rośliny B okwiat stanowi fizyczną barierę dla wiatru.

 

14. Wysokie ciśnienie parcjalne tlenu występuje w pęcherzykach płucnych otoczonych siecią naczyń włosowatych, dzięki temu hemoglobina tam obecna może być wysycona w blisko 100%.

 

16.

a) A - glukagon/kortyzol B - oksytocyna/wazopresyna

b) glukagon, kortyzol

 

18.

a) T, N, T

b) We wtórnej odpowiedzi immunologicznej, w przeciwieństwie do pierwotnej, już na początku obecne są komórki pamięci zdolne do wytwarzania przeciwciał przeciwko konkretnemu antygenowi. W związku z tym czas potrzebny na reakcję organizmu (po ekspozycji na tenże antygen) pod postacią uwalniania przeciwciał jest znacznie skrócony.

c) swoista, nabyta, czynna

 

20.

a) Zwiększone stężenie CO2 w powietrzu powoduje, że zawartość azotu w liściach babki lencetowatej - na której żerują larwy Junonia coenia - jest mniejsza. W związku z tym larwy te, po spożyciu takiej samej masy pokarmu co larwy występujące w warunkach normalnego stężenia CO2, dostarczą sobie mniej związków zawierających azot. Mniej spożycie związków zawierajacych azot, oznacza dostarczenie sobie mniejszej ilości aminokwasów, a to oznacza mniejszą syntezę białek i mniejszą masę.

b) Stadium larwalne umożliwia owadowi pobranie i zgromadzenie takiej liczby związków (białka, tłuszcze, m. in. w celach zapasowych), która jest konieczna do przekształcenia się w imago - osobnika dojrzałego płciowo.

 

21.

a) II - Ze względu na obecność komórek nerwowych i zmysłowych (tych zmysłowych, które kontaktują się ze środowiskiem zewnętrznym), które pochodzą z ektodermy.

b) trawienie zewnatrzkomórkowe w jamie gastralnej

trawienie wewnątrzkomórkowe w wodniczkach pokarmowych

c) Ze względu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na tlen (niskie tempo metabolizmu) pobieranie tlenu drogą dyfuzji przez powierzchnię ciała zaspokaja zapotrzebowanie parzydełkowców na ten gaz. Układ oddechowy byłby zbędny.

lub

Maja bardzo dużą powierzchnie kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, mogą więc prowadzić wymianę gazową bezpośrednio powierzchnią całego ciała [randomlogin]

 

22. DNA - A, D RNA - C

 

24. F, P, F

 

26.

a) Gameta 1: obecność dodatkowej kopii chromosomu, w stosunku do prawidłowej gamety

Gameta 2: obecność dodatkowej kopii wszystkich chromosomów w stosunku do prawidłowej gamety (zwielokrotnienie garnituru chromosomów)

b) Nieprawidłowe rozejście się chromosomów podczas mejozy do komórek potomnych/gamet.

 

30.

a) Dobór stabilizujący

b) Dzięki zdolności widzenia porostów w nocy renifery w czasie nocy polarnej są w stanie znajdować pożywienie. Zdolność widzenia moczu wilków w nocy umożliwia reniferom zdobycie informacji o możliwym zagrożeniu -> obecnym w pobliżu drapieżniku (wilku).

 

32. Wzrost liczby owiec Soay powoduje, że maleje odsetek młodych samic wydających na świat potomstwo. Może to wynikać z faktu, że w dużej populacji jest więcej starszych samic, w związku z czym zmniejsza się konkurencja o samice, a młode samice nie są niezbędne do spełnienia potrzeb seksualnych samców.

 

34.

a) Wspomaganie biologiczne ze względu na fakt, że rośliny bobowate są w stanie produkować związki azotowe wykorzystując do tego azot atmosferyczny. Koniec końców związki te trafiają do środowiska i mogą być wykorzystane przez inne organizmy.

b) T, N, T

 

 


 

0

Share this post


Link to post

13. Wpływ pH na  

 

15.
a) 1 - w zestawie 2. użyto ugotowanej trzustki, a proces gotowania unieczynnił enzymy, których potencjalna aktywność chcemy badać. Aktywne enzymy zostały użyte w zestawie 1.
b) Zabarwienie roztworu będzie ulegać zmianie z ciemnoniebieskiego, przez fioletowy, aż do czerwono-brunatnego - co odpowiada stopniowej hydrolizie skrobi przez enzymy trzustkowe na coraz krótsze łańcuchy.
c) enzymy trzustkowe maja optimum działania w lekko zasadowym pH, lekko zasadowe jest także środowisko, w jakim działaja one in vivo

 

17. 0 Rh+

19. Prawdopodobnie jest tu zaistnienie spontanicznej mutacji, która nie była letalna dla bakterii, ale zmienił punkt uchwytu antybiotyku w taki sposób, ze przestał on działać na daną kolonię.

 

23.
a) 990
    {990 bylo proba wyczucia CKE, ja juz poziomu szczegolowosci szkolnego nie pamietam, zalozylem, ze jesli jest takie zadanie, to znaczy ze w 'transkrypcje' wrzucili 'cala droga od DNA do finalnego mRNA, bez detali' - jest faktem, ze scisle rzecz ujmujac introny wywalane sa pozniej, wiec nalezaloby by zsumowac wszystkie liczby, a nie tylko wybrane}
b) obecność fragmentów kodujących i niekodujących (eksonow i intronow)

 

25.
http://imgur.com/U5YNxNU
75%

 

27.
a)
A - niskie (karłowate), a - wysokie
B - czerwone, b - białe


AaBB x Aabb


b)
I - całkowita
II - niecałkowita

 

28. a i d, bo rozkład wśród potomstwa odbiega od przewidywanego teoretycznie w krzyżówce testowej przy zastosowaniu praw dziedziczenia mendla, czyli 1:1:1:1, a w a i b jest do niego zbliżony.

 

29.
a) C
b) B // 4

 

31. http://imgur.com/QpcLtul

 

33.
a) Bakterie te pełnią rolę producentów.
b) Pierwotna - zajęły one środowisko niezajmowane uprzednio przez inne organizmy.
c) Destruenci - zjadają martwą materię organiczną pochodzącą ze szczątków zwierząt.

0

Share this post


Link to post
Gość
This topic is now closed to further replies.